Skupština

Skupština je najviši organ upravljanja Društvom. Skupštinu udruge čine svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Predsjedništvo

Predsjedništvo je kolektivno, koordinativno i izvršno tijelo Skupštine Društva u kojem svi članovi imaju jednaka prava i obveze i jednaku odgovornost za ovlaštenja, prava i obveze koja im Skupština povjeri. Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo ima 8 članova. Članove Predsjedništva bira skupština na prijedlog pojedinih članica.

Predsjednik

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Predsjedništvu.
Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo te potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština odnosno Predsjedništvo. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje sa svim njegovim pravima i obvezama tajnik Društva.

Tajnik

Tajnik pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica Skupštine i Predsjedništva, potpisuje dopise i drugu službenu poštu i obavlja druge poslove koje odredi Skupština, Predsjedništvo ili mu povjeri predsjednik. Tajnik zajedno s predsjednikom potpisuje financijske dokumente u ime Društva i vodi popis članova Društva. Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini i Predsjedništvu.


Predsjednik društva

Frano Matušić

Tajnik društva

Josip Burjan

Članovi Predsjedništva

Zdenka Merčep
Mislav Defar
Branka Višić Karavida
Antonijeta Šeketa Gleich
Dalibor Košutić
Borut Vidošević